Rọ đá Polyester + Bao địa kỹ thuật, Ví dụ về xây dựng 1

Được thông qua cho cơ sở xây dựng tạm thời Đây là cơ sở xây dựng tạm thời sử dụng Rọ đá Polyester và Bao địa kỹ thuật hai tấn., Để khắc phục thảm họa này, chúng tôi đã đề xuất phương pháp bọc Bao địa hai tấn bằng lưới địa ADEAM để giải quyết […]